x 

 

 


Regulamin Portalu
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.wartoslaw.pl zwanego dalej "Portalem".
2. Portal prowadzony jest przez ADFIRST SP. Z O. O., Wartosław 18 , 64-510 Wronki
NIP: 7871965595.
3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.wartoslaw.pl, e-mail – recepcja@wartoslaw.pl, +48 67 2548 171, +48 734 123 205, adres korespondencyjny – Wartosław 18, 64-510 Wronki.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://www.wartoslaw.pl.
7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
8. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

II. Definicje

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (wyłącznie osoby powyżej 18 r. życia) korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu.
2. Administrator Portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby http://www.wartoslaw.pl.
3. Portal – strona i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem http://www.wartoslaw.pl.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu.
7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Zakres usług Portalu.

1. Portal umożliwia Użytkownikom m.in.:

• odnalezienie informacji o pokojach,
• dokonanie rezerwacji pokoju.

2. Umowa wynikająca z dokonania rezerwacji zawarta jest między Użytkownikiem, a Administratorem.
3. Użytkownik składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór usług, dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowanie,
• wybór formy płatności,
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”,
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

4. Podanie daty w wyszukiwarce jest obowiązkowe.
5. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Użytkownik ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
6. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika, po tym jak zamówione usługi zostały przez niego dodane do koszyka i Użytkownik następnie zakończy swój wybór klikając przycisk "Zamawiam i płacę" na stronie finalizacji zamówień.
7. Użytkownicy są proszeni o anulowanie rezerwacji co najmniej 30 minut przed czasem zarezerwowania.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z możliwości dokonywania rezerwacji, jeśli Użytkownik wielokrotnie nie zastosuje się do zasad anulowania rezerwacji.
9. Użytkownik oraz osoby dla których dokonał rezerwacji na łamach Portalu, oświadczają że są osobami pełnoletnimi.
10. Metody płatności są ustalane przez Administratora Portalu.
11. Poza opłatami/dopłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Administrator nie obciąży Użytkownika żadna inną opłatą manipulacyjno /administracyjną.

IV. Ceny.

1. Ceny pakietów podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT, bez kosztów przesyłki i opłat celnych.
2. Ceną ostateczną, wiążącą Administratora i Użytkownika jest cena rezerwacji podana na stronie Portalu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przez wybór opcji „Kupuję i płacę”.

V. Płatności

1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
2. Płatność za zakupioną rezerwacje dokonuje się:

a) systemem płatności Pay2Click;
b) płatność kartą kredytową;
c) płatność przelewem tradycyjnym.

3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VI. Dostawa

1. W http://www.wartoslaw.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:

a. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska,
b. Odbiór osobisty.

2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danej rezerwacji oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
3. Dostawa przesyłką tradycyjną jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 10 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.
5. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Administrator obowiązany jest dostarczyć rzecz bez wad.

VII. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
- o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
2. Z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt. 1 regulaminu Administrator informuje, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: recepcja@wartoslaw.pl.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. Procedura reklamacyjna.

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie http://www.wartoslaw.pl, w którego treści wpisuje:

• dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
• rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
• rodzaj błędnego funkcjonowania;
• czas, który stanowi podstawę reklamacji;
• zarzuty Użytkownika;
• okoliczności uzasadniające reklamację;
• ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
- w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

2. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX. Rezygnacja ze świadczonych usług

1. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
2. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
3. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

• Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
• Użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
• Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
• Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
• Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

X. Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty email.

2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.wartoslaw.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

XI. Rejestracja.

1. Rejestracja w Portalu dla Użytkowników jest nieodpłatna.
2. Użytkownik w celu założenia „Konta” dokonuje rejestracji podając imię i nazwisko, adres, e-mail, kraj, język oraz hasło.
3. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
4. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. W przypadku nie otrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik może zwrócić się do Portalu, który niezwłocznie udzieli wszystkich informacji.
5. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
• zapoznałem się z Regulaminem;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Hasło podawane przy logowaniu w Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie WWW poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
7. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

XII. Rejestracja uproszczona.

1. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących.
2. Rejestracja za pośrednictwem Facebook jest możliwa po wybraniu przycisku „Facebook” znajdującego się na stronie Portalu.
3. Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej, w tym zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikacja Portalu danych z Portalu pośredniczącego, Administrator otrzyma następujące informację:

• profil publiczny
• adres e-mail
• datę urodzin

4. Aplikacja Portalu będzie miała możliwość wysyłania powiadomień na konto w Serwisie pośredniczącym Użytkownika.
5. Użytkownik, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Użytkownik zarejestrowany poprzez formularz na stronie Portalu.
6. Użytkownik rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących, zostaje przekierowany na stronę www.wartoslaw.pl w celu korzystania z usług Portalu.
7. Użytkownik podczas rejestracji na stronie http://www.wartoslaw.pl, klikając w zakładkę Serwisu pośredniczącego zostaje automatycznie zalogowany w Portalu.

XIII. Prawa i Obowiązku Użytkownika.

1. Użytkownik może dokonywać rezerwacji na łamach Portalu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość NIE PRZYSŁUGUJE Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest dokonanie rezerwacji.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanej z dokonaną na łamach Portalu rezerwacją.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań wobec Administratora.
4. Zakazane jest umieszczanie opinii przez Użytkownika:

• niosących treści bezprawne;
• obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
• fałszywych lub mylących;
• naruszających prawa osób trzecich;
• rozpowszechniających spam;
• zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www.wartoslaw.pl,
• wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.

5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
6. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
7. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
8. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
9. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: recepcja@wartoslaw.pl.
10. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

XIV. Prawa i Obowiązku Administratora.

1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://www.wartoslaw.pl o każdej porze.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku:

a) złamania zasad umowy oraz regulaminu,
b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu,
c) podawania nieprawdziwych danych,
d) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Użytkownika, z innych przyczyn niż siła wyższa.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu,

4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Użytkowników Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
6. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

XVI. Zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Danych w http://www.wartoslaw.pl zwany dalej: Administratorem.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
3. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
5. Użytkownik rejestrując się na stronach WWW należących do Administratora lub składając zamówienie na produkty lub usługi wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Administrator prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez WARTOSŁAW”. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail). Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronach internetowych WATOSŁAW.
7. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

a) właściwe wykonanie przez WARTOSŁAW zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami),
c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług.
10. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
11. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług świadczonych na różnych stronach WWW przez Administratora.
12. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
13. Administrator w chwili wyrażenia przez Użytkownika chęci związania się umową udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
14. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.
15. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a WARTOSŁAW podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XVII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.wartoslaw.pl.
2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
d) Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Facebook

Rezerwacja

Rezerwacja